Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

0 Δευτεροετὴς φοιτητὴς οἰκονομικῶν ἐξηγεῖ στὸν τσακαλῶτο …οἰκονομία!!!

Ἔνας νεαρὸς δευτεροετὴς φοιτητὴς δίδει μαθήματα Ἀναπτύξεως καὶ Οἰκονομίας στοὺς ἁρμοδίους Ὑπουργοὺς  


(Ὁ ἐν λόγῳ νεαρὸς εἶναι δευτεροετὴς φοιτητὴς τῆς Σχολῆς Οἰκονομικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)
Ἄν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἀντιμετωπίζῃ τὴν Ἑλλάδα ὡς ἐταῖρο ὄχι ὡς «ἑταίρα» (βεβαίως ἡ δευτέρα περίπτωσις προτρέπει γιὰ ἐπιστροφὴ σὲ Ἐθνικὸ Νόμισμα),

γιατὶ
τὰ Οἰκονομικὰ Μυαλὰ τῆς χώρας  δέν προτείνουν  ἕνα ἐναλλακτικό σχέδιο ἐξόδου ἀπὸ τὴν κρίση;»
Καὶ προτείνει:
Νὰ νομοθετήσουν ἕνα νέο φορολογικὸ καὶ ἀσφαλιστικὸ καθεστὼς τὸ ὁποῖο νὰ περιλαμβάνῃ:
 • Φορολογία 10% γιὰ ὅλους
 • Ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς 13% γιὰ ὅλους
 • ΦΠΑ 15% γιὰ τὶς περισσότερες κατηγορίες ὑπηρεσιῶν καὶ ἀγαθῶν, 13% καὶ 6% ἢ 0% γιὰ εἰδικὲς κατηγορίες.
Τὰ κλειδιὰ γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ παραπάνω φορολογικοῦ καὶ ἀσφαλιστικοῦ καθεστῶτος εἷναι:
 1. Νὰ νομοθετηθῇ καὶ στὴν συνέχεια νὰ συμπεριληφθῇ  στὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος
 2. Γιὰ να ἐνταχθῇ φυσικὸ ἢ νομικὸ πρόσωπο στο νέο καθεστὼς πρέπει νὰ εἶναι φορολογικὰ καὶ ἀσφαλιστικὰ ἐνήμερο (συμπεριλαμβανομένων τῶν συνεργαζομένων, συνδεδεμένων καὶ νομικῶν προσώπων ποὺ καταθέτουν ἑνοποιημένες οἰκονομικὲς καταστάσεις
 3. Νέα γενναία ῥύθμισις τῶν ἀνεισπράκτων ὀφειλῶν πρὸς τὸ Δημόσιο καὶ τὸ Ἀσφαλιστικὸ Ταμεῖο. 
Ἄμεσα ὀφέλη
 • Θὰ προχωρήσουν σὲ ῥύθμιση ὀφειλῶν πρὸς τὸ Δημόσιο καὶ τὸ Ἀσφαλιστικὸ Ταμεῖο, ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνταχθοὺν στὸ νέο καθεστώς.
 • Τὸ κράτος θὰ ἀρχίση νὰ εἰσπράττῃ καὶ θὰ συνεχίση νὰ εἰσπράττῃ ἀνείσπρακτες ὀφειλές.
 • Θὰ ἐπαναπατρισθοὺν οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς χιλιάδες Ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἔχουν μεταφέρει τὴν ἕδρα τους στὸ ἐξωτερικό.
 • Θὰ δημιουργηθῆ κλίμα ἐπιχειρηματικῆς/ἐπενδυτικῆς ἐμπιστοσύνης.
 • Θὰ προσελκυσθοῦν ξένες ἑταιρείες νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Ἑλλάδα.
 • Θὰ γίνουν νέες ἐπενδύσεις ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ἀλλοδαπούς.
 • Τὸ κράτος θὰ εἰσπράξη νέους φόρους.
 • Θὰ δημιουργηθοῦν νέες θέσεις ἐργασίας.
 • Τὸ Ἀσφαλιστικὸ Ταμεῖο θὰ εἰσπράξη νέες εἰσφορές.
 • Θὰ μειωθοὺν οἱ τιμὲς στὶς ὑπηρεσίες καὶ τὰ ἀγαθὰ λόγῳ μικροτέρου φορολογικοῦ καὶ ἀσφαλιστικοῦ κόστους.
 • Τὰ φυσικὰ καὶ νομικὰ πρόσωπα ποὺ θὰ ἐνταχθοῦν στὸ νέο καθεστὼς θὰ γίνουν ἀνταγωνιστικότερα.
 • Θὰ πειθαναγκασθοῦν ὅσες ἐπιχειρήσεις δὲν ἔχουν ἐνταχθεῖ στὸ νέο φορολογικὸ καὶ ἀσφαλιστικὸ καθεστὼς νὰ ῥυθμίσουν τὶς ὀφειλὲς πρὸς τὸ Δημόσιο καὶ τὸ Ἀσφαλιστικὸ ταμεῖο γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν.
 • Στὸ ἐξῆς τὸ κρτος καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ εἰσπράττουν!!! 
 • Οἱ Ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις θὰ γίνουν ἄκρως ἀνταγωνιστικές.
 • Θὰ αὐξηθοῦν οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις.
 • Θὰ ὑπάρξη ἔκρηξις ἀναπτύξεως.
 • Θὰ ἐπαναπατρισθοῦν Ἕλληνες ἐπιστήμονες.
 • Ἡ Ἑλλὰς θὰ εὐημερῆ.
Ὁ μεταφέρων τὰ ὑποστηριζόμενα
Ἰωάννης Δέμος

πηγη: filonoi.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου