Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

0 «Τρικυμία ἐν κρανίῳ»!!!

Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ «σκορποχώρι» μυαλά, ἀπὸ ἀντιλήψεις «ἄλλα ἀν τὶ ἄλλων» καὶ ἀπὸ (πραγματική) ἱκανότητα ἐπιβιώσεως «τρία πουλάκια κάθονται».Κοινῶς; Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ φαινόμενον τῆς ἀποσυνθέσεως πού, ἐπὶ πλέον, τείνει νὰ γίνῃ αὐτοκτονικό, ἐφ΄ ὅσον ἡ μὴ ὀρθὴ ἀντίληψις τῶν κινδύνων καὶ τῶν καταστάσεων συνιστᾶ, ἐν δυνάμει, θύματα, θύματα καὶ θύματα…
…αὐτοπροσφερόμενα στὰ παγκόσμια θυσιαστήρια.
Θὰ μποροῦσα νὰ ἀναφερθῶ σὲ πολλὰ παραδείγματα, γιὰ νὰ ἀποδείξω τὸν ἰσχυρισμό μου, ἀλλὰ θὰ περιορισθῶ σὲ μερικὰ κραυγαλέα, ποὺ ἀφοροῦν κυρίως σὲ πρόσωπα τοῦ κοντινοῦ μου περιβάλλοντος καὶ τὰ ὁποία ἀντιλαμβάνονται τὰ πολιτικο-κοινωνικὰ δρώμενα ἐν τελῶς ἀποσπασματικά, κομματικοποιημένα καὶ συνδικαλιστικά, ἀλλά, κατὰ περίπτωσιν, ἐν τελῶς προβατοποιημένα, ἀναπαράγοντας αὐτὰ ποὺ θέλουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως νὰ ἀναπαραχθοῦν.
Δῆλα δὴ ἀντιλαμβάνονται τὰ πολιτικο-κοινωνικά μας δρώμενα κατὰ πῶς ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ τὸ ἀτομικό τους σύστημα πεποιθήσεων, μὲ τὰ δικά τους κομματικὰ καὶ πεποιθησιακὰ γυαλιά.Ἕνα σύστημα ἐμποτισμένο ἀπὸ τὸν πολυκομματισμό, τὸν «σωτήριο σοσιαλισμό», τὴν «πολυφωνία» τῆς δικῆς τους (αύστηρῶς ἐλεγχομένης) ἀντιληπτικῆς ἱκανότητος, τὶς προσωπικές τους ὀνειρώξεις ποὺ ἀποβλέπουν, συνήθως, σὲ μίαν κοινωνία δικῶν τους προτύπων καὶ ποὺ τελικά, ὅλοι αὐτοὶ μαζύ, συνιστώντας κύτταρα τῆς κοινωνίας μας, ἀποτελοῦν, ἐν δυνάμει, παράγοντες ἐπὶ πλέον ἀποσυνθέσεως καὶ συγκρούσεων, ἀλλὰ καὶ παράγοντες …φαγοκυτταρώσεως.
Ὄχι διότι ἀπαραιτήτως αὐτὰ ποὺ (νομίζουν πώς) πιστεύουν εἶναι ἀληθῆ κι ἀναγκαία, ἀλλὰ διότι ἀκρίτως παπαγαλίζουν ὅποιαν παπαρολογία διακινεῖται, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἐξυπηρετῇ, ἢ ὄχι, τὸ κοινὸ καλό.

Κι ὅλοι αὐτοὶ μαζὺ δημοσιεύουν, κατὰ περίπτωσιν αὐτό, σταθερὰ καὶ σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα:

Μία δημοσιεύσις ποὺ ἐπιβεβαιώνει ἕνα γεγονός: ὅλοι τους θεωροῦν πὼς κάποιοι (δὲν ξέρω πόσοι) γύρω τους εἶναι …λάθη τῆς φύσεως, ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς οἱ ἴδιοι εἶναι …τῆς φύσεως θαύματα, μὴ ἐννοώντας πὼς ὅλοι μας (ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο) τοῦ ἰδίου συστήματος ἐργαλεία καὶ θύματα παραμένουμε!!!
Κάθε φορά πού, γιὰ κάποιον λόγο, λαμβάνουμε θέσεις ὑπὲρ ἢ κατὰ μίας «μασημένης τροφῆς», παίζουμε στὸ παιχνίδι τῆς διασπάσεως καὶ τῆς ἀποδομήσεως, ἐνᾦ αὐτομάτως μετατρέπουμε τὸν διαφωνούντα συμπολίτη μας σὲ …ἐχθρό μας, ἐχθρὸ τῆς κοινωνίας καὶ λάθος τῆς φύσεως.  !

Τὸ κοινότατον ὅμως γνώρισμα τῶν παραπάνω εἶναι αὐτό:  Ἡ δημοσίευσις αὐτὴ παραμένει τὸ μεγάλο ἐρωτηματικόν, ποὺ ἐπίτηδες δὲν συμπεριέλαβα στὶς παραπάνω ἀπεικονίσεις, διότι ἀπὸ μόνη της συνιστᾶ ἕνα τεράστιο κεφάλαιον τοῦ φαινομένου «τρικυμία ἐν κρανίῳ»!!!
Δεξιοαριστεροκεντρῶοι χαίρονται, χειροκροτοῦν, θαυμάζουν, ὑβρίζουν, ἀναθεματίζουν ἢ καὶ …ζηλεύουν τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό», ποὺ παραμένει ἀριστερός, εἶτε προσβάλλοντας τοὺς ἰδίους, συμμετέχοντας στὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς χώρας, εἶτε εὐαρεστώντας τους (ἀλλὰ δίχως νὰ ἀντιλαμβάνονται τὸ γιατί), εἶτε γιατὶ ἐφ΄ ὅσον μόνον αὐτὸς παραμένει, ἐκ τῶν προβεβλημένων, «καθαρός», ὀφείλουμε νὰ τὸν …τιμοῦμε!!!
Τὸ χειρότερον ὅλων εἶναι πὼς ἐκεῖ ποὺ κραυγάζουν κατὰ Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν, κατὰ τοῦ «ῥατσισμοῦ κατὰ τῶν Ἑλλήνων», κατὰ τοῦ «ῥατσισμοῦ τῶν Ἑλλήνων»,  κατὰ τῶν «ξεχασμένων ἀστέγων», ὑπὲρ τῆς οἰκογενείας Κουνδούρου, ὑπὲρ τοῦ μιχαλολιάκου, κατὰ τοῦ μιχαλολιάκου, ὑπὲρ τοῦ ἐνδόξου στρατοῦ μας, κατὰ τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, κατὰ τοῦ ἐπεκτατισμοῦ Τούρκων κι Ἀλβανῶν, ὑπὲρ μίας Μεγάλης Ἑλλάδος, ὑπὲρ τῶν «προσφύγων», κατὰ τῶν «προσφύγων», ὑπὲρ τῶν συνόρων, κατὰ τῶν συνόρων, ὑπὲρ τοῦ κούλη, κατὰ τοῦ ἀλεκσέι, ὑπὲρ τοῦ ΚΚΕ, ὑπὲρ τοῦ βελουχιώτου, κατὰ τοῦ βελουχιώτου, ὑπὲρ τοῦ πατριωτισμοῦ, κατὰ τοῦ ἐθνικισμοῦ, ὑπὲρ τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ὑπὲρ τῆς διδαχῆς τῆς ἱστορία μας, ὑπὲρ τῆς ἑλληνοποιήσεώς μας, ὑπὲρ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, κατὰ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ὑπὲρ τῆς δραχμῆς, κατὰ τῆς δραχμῆς, ἐλπίζουν (;;;), ὀνειρεύονται (;;;) ἢ ἴσως καὶ νὰ …ἀπεύχονται (;;;) τὸν δρόμο ποὺ ἐπέλεξε ὁ «ἀμήχανος ἀριστερός», διότι, κατὰ βάθος, ὅλοι τους ἐλπίζουν σὲ μίαν «ἰδεατὴ ἀριστερά», ποὺ θὰ ἑνώσῃ καὶ θὰ σώση τοὺς λαούς!!!
(Ναί, αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ σύμπτωμα, ἀλλὰ τὸ αἴτιον τῆς κατάντια μας!!!)

Κι ἐνᾦ συμβαίνουν ταὐτοχρόνως τὰ προαναφερόμενα (ἐθνικισμός-ἐθνομηδενισμός, σοσιαλισμός-κομμουνισμός, σοσιαλισμός-ἀντικομμουνισμός, πατριωτισμός-βελουχιωτισμός, εὐρωπαϊσμός-ἀντιευρωπαϊσμός, δραχμισμός-ἀντιδραχμισμός, ἀναλόγως τῆς …ἡμέρας καὶ τῆς περιῤῥεούσης προπαγάνδας), ὄχι μόνον δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸ τὶ ἀναπαράγουν, ἀλλά, ἐπὶ πλέον, ἐὰν γιὰ κάποιον λόγο κάνῃ κάποιος τὸ λάθος νὰ ἀναφερθῇ σὲ ἀντικρουόμενες, ἀπὸ τὰ ἴδια πρόσωπα, θέσεις, ἀντιμετωπίζει ἐπὶ πλέον καὶ τὸ …μένος τους!!!
Καὶ σαφῶς, ἐὰν ἀντιταχθῇς στὸ «τρικυμία ἐν κρανίῳ» σκηνικόν, συμπεριλαμβάνεσαι αὐτομάτως στὸ …λάθος σπερματοζωάριον!!!


Κοινῶς;
Πρόσωπα ποὺ παραλλήλως προβάλλουν τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό» ὡς πρότυπον, στρέφονται κατὰ τῆς ΛΑΘΡΟμεταναστεύσεως ἀλλὰ ὑπὲρ τῶν …ἀνοικτῶν συνόρων!!!
Πρόσωπα ποὺ παραλλήλως προβάλλουν τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό» ὡς εἶδος πρὸς …μελέτη, στρέφονται κατὰ τοῦ κάθε κράτους, (ἰδίως δὲ κατὰ τοῦ ἀνθελληνικοῦ κράτους) καὶ ὑπὲρ τῆς ….ἐθνικῆς μας ὑποχρεώσεως νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἀπὸ κοινοῦ κάθε ἐχθρὸ (Ἀλβανοὺς καὶ Τούρκους), ὑβρίζουν τοὺς «Ἑλληνάρες» ποὺ κραδαίνουν ἑλληνικὲς σημαῖες, ἀλλὰ ὑμνοῦν ὡς συμμάχους μας τοὺς …Κούρδους (Τσέτες γιὰ τὴν ἀκρίβεια…!!!)
Πρόσωπα ποὺ θαυμάζουν τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό», παραμένουν στὰ ὅρια ὑποστηρίξεως τοῦ (τοκογλυφικοῦ) σοσιαλισμοῦ καὶ ἐλπίζουν στὸν …πατριωτισμό μας!!!
Πρόσωπα ποὺ παραλλήλως θαυμάζουν τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό», γιατὶ εἶναι «γνήσιος», ἂν καὶ …ἀριστερός, θεωροῦν ἐχθρὸ τοῦ λαοῦ κάθε ἀριστερό!!!
Πρόσωπα ποὺ ἐκτιμοῦν τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό», ὑβρίζουν ὅσους θέλουν τὴν ἡνωμένη Εὐρώπη, τὸ εὐρῶ ἀλλὰ καὶ τὴν …γιαλαντζὶ ἀριστερά, ἐφ΄ ὅσον, κατ’ αὐτούς, ἡ «καθαρὴ ἀριστερά» εἶναι κυρίως …πατριωτική, μὰ παραλλήλως ἀναφέρονται συχνὰ πυκνὰ στὴν «Εὐρώπη τῶν λαῶν», ποὺ δὲν ἔχει σύνορα, παρὰ μόνον …λαούς!!! (Δὲν ξεκαθαρίζουν ἐὰν τοὺς θέλουν ἰθαγενεῖς ἢ ὄχι!!!)
Πρόσωπα ποὺ παραλλήλως θαυμάζουν τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό», θεωροῦν …λογικὸ τὸν σοσιαλισμὸ τῆς χρυσῆς αὐγῆς, διότι ἡ καθαρὲς ἀριστερὲς θέσεις, κατ’ αὐτούς, ὑπερασπίζονται τὸν …ἐθνικισμό!!!
Πρόσωπα ποὺ παραλλήλως προσβάλλονται ἀπὸ τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό», ἐπιθυμοῦν τὴν …ἀνάστασιν τοῦ Βελουχιώτου, μὰ καὶ θεωροῦν ἐπίσης «ἐθνικό μας καθῆκον» τὸ νὰ ἑνωθοῦμε κατὰ τοῦ …καπιταλισμοῦ, ποὺ γιὰ αὐτοὺς εἶναι ἐχθρὸς τοῦ κομμουνισμοῦ ἀλλὰ πάντα στὰ πλαίσια τοῦ σοσιαλισμοῦ!!!
Πρόσωπα ποὺ ὑβρίζουν τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό», θεωροῦν καθῆκον τῶν Ἑλλήνων τὸ νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸν κΥνοβουλευτισμό, μέσα ἀπὸ ὁποιοδήποτε κομματικὸ ὑβρίδιο, ἀλλὰ πάντα μὲ κάποιο κομματικὸ ὑβρίδιον, ἀδυνατώντας νὰ δοῦν τὸ τὶ συνιστᾶ πραγματικὲς «γραμμὲς ἀμύνης» τῶν Ἑλλήνων.
Πρόσωπα ποὺ χαίρονται γιὰ τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό» ὑβρίζουν (ἀπολύτως ῥατσιστικά) τοὺς Ἀλβανοὺς ΛΑΘΡΟμετανάστες, ἀλλὰ θέλουν τοὺς κάθε ἄλλης φυλῆς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες.
Πρόσωπα ποὺ θεωροῦν προδότη τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό», ποὺ παραμένει κομμουνιστοσοσιαλιστής, ὑποστηρίζουν τὸν …ἐθνικοσοσιαλισμὸ ὡς ἰδεατόν.
Πρόσωπα ποὺ θέλουν νὰ πάρουμε τὴν …Κωνσταντινούπολιν, γελοιοποιοῦν τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό», ἀλλὰ ὑμνοῦν ἐπίσης τὸν σοσιαλισμό, διαχωρίζοντάς τον ἀπὸ τὴν …μήτρα του!!!
Πρόσωπα ποὺ θέλουν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ κάθε «ἀμήχανο ἀριστερό» (διά ποίας ὁδοῦ ἄρα γέ;;;) θεωροῦν παραλλήλως ἱερό τους καθῆκον τὸ δικαίωμα ὑπερασπίσεως τῆς ζωῆς!!! (Μὲ …μαγικὰ ῥαβδάκια ἤ διά τῆς λοβοτομῆς θά ἐπιτύχουν τούς πόθους τους;)
Πρόσωπα ποὺ καταφέρονται κατὰ κάθε δυνάστου καὶ κατακτητοῦ, στοχοποιοῦν τὸν «ἀμήχανο ἀριστερό», ἀλλὰ παραλλήλως ὑμνοῦν τὸν …Χίτλερ, μὴν ἀντέχοντας νὰ δοῦν τὸ ποιὸς πράγματι κινεῖ τὰ νήματα!
Πρόσωπα ποὺ θεωροῦν ἐχθρό τους τὸ κάθε εἴδους «ἀμήχανο ἀριστερό», ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς ὁ ἐχθρός τους δὲν εἶναι ὁ διπλανός τους, ἐνᾦ παραλλήλως εὐαγγελίζονται τὶς ἀμεσοδημοκρατίες τοῦ πSoros.
Πρόσωπα ποὺ μισοῦν τὸν κάθε «ἀμήχανο ἀριστερό, θεωροῦν ἱερότατόν τους δικαίωμα νὰ …μισοῦν ὁποιονδήποτε διαφωνεῖ μαζύ τους, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ὁ διαφωνὼν πραγματεύεται ἀλήθειες…
Πρόσωπα ποὺ ἀγνοοῦν ἱστορία υἱοθετοῦν ὡς πρότυπά τους ἀνθέλληνες καὶ ὑπανθρώπους, ἀλλὰ ἐὰν κάτι τέτοιο ἀναφερθῇ, μετατρέπουν σὲ …ἀνθέλληνα κάθε μάρτυρα τῆς ἀληθείας.
Πρόσωπα ποὺ ὄφειλαν νὰ κυττοῦν μόνον νὰ ὑπερασπίσουν τὴν κοινωνία τους, τὴν οἰκογένειά τους καὶ τὸν τόπο τους, θεωροῦν ὡς πρότυπά τους ξένα πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ μοντέλα, στρεφόμενοι ἀκόμη καὶ κατὰ αὐτῶν ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ὁ κόσμος τους…

Ἔχω ἀμέτρητες περιπτώσεις νὰ καταθέσω ὡς παραδείγματα ἀλλὰ δὲν ἔχει νόημα.
Παρέθεσα ἁπλῶς τρεῖς ἀπεικονίσεις ἀπὸ τὰ …πρόσκαιρα καὶ περιστασιακὰ «πιστεύω» γνωστῶν μου καὶ φίλων μου, ποὺ ἀναλόγως τῆς ἡμέρας, τῶν γεγονότων καὶ τῆς διαθέσεώς τους …ἀνατρέπονται.
Παρέθεσα αὐτὰ τὰ παραδείγματα γιὰ νὰ προβληματισθοῦμε ὅλοι.
Τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι ἡ ἕνωσις, ἡ διχόνια, ἡ διαφορετικὴ ὀπτική…
Οὔτε ἡ ἀντιληπτικότης…
Τὸ πρόβλημά μας εἶναι ἡ διαφορετικὴ ἱεράρχησις προτεραιοτήτων καὶ ἀναγκῶν.
Εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσίς μας ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ἐπιβιώσεώς μας.
Εἶναι ἡ ἀδυναμία μας νὰ θεωρήσουμε τοὺς ἑαυτούς μας τμῆμα συνόλου κι ὄχι ἀπεκομμένους.
Κι ὅσο δὲν μποροῦμε νὰ βάλουμε ἐν τάξει τὰ ἀναγκαία μας βήματα, τόσο πιὸ εὔκολα θὰ χειραγωγούμεθα καὶ τόσο πιὸ πολὺ θὰ χάνουμε συμπατριῶτες μας, ὡς παράπλευρες ἀπώλειες.
Καί, δυστυχῶς, ὅσο πιὸ πολλὲς ὑποχωρήσεις θὰ ἔχουμε κάνει, τόσο πιὸ πολλοὺς ἀγῶνες, πόνο καὶ κόπο θὰ ἀπαιτηθῆ νὰ καταθέσουμε, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀνακτήσουμε τὴν ἐλευθερία μας.

Φιλονόη
Σημειώσεις
Ὁ βασικὸς μηχανισμὸς ἐπιβιώσεως τῶν κοινωνιῶν εἶναι ἕνας καὶ ἀπαιτεῖται νὰ γίνῃ κοινὸ τόπος μας.
Διότι ὁ βασικὸς μηχανισμὸς ἐπιβιώσεως τῶν κοινωνιῶν συνιστᾶ συνοχή, ἀναγνώρισιν τῶν ἰδίων κινδύνων ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων καί, κυρίως, δὲν συγχέεται τὸ «ἀνθρωπιστικόν» μὲ τὸ προπαγανδιστικό.
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἐπόμενα στάδια…

Τώρα πιά, ποὺ ἔχουμε κατανοήσει πολλὰ ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς ἐλέγχου μας, δὲν μᾶς διαιροῦν μὲ τοὺς παραδοσιακοὺς τρόπους (ἰδεολογήματα), ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ μᾶς ῥίχνουν δολώματα διαφορετικοῦ εἴδους, ὅπως γιὰ παράδειγμα διαφορετικὸ πακέτο σοσιαλισμοῦ. Βλέπετε, σοσιαλισμὸς νὰ εἶναι (γιὰ τοὺς φερομένους ὡς κρατοῦντες) καὶ οἱ ὁπαδοὶ σπεύδουν.

εἰκόνα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου