Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

0 Κατέβαλε η Γερμανία τις πολεμικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα;

Με βάση τις φωτοτυπίες των εγγράφων τα οποία μου παρέδωσε προ δύο ετών ένας Γερμανός δημοσιογράφος στην Κάρπαθο, στις 18 Μαρτίου 1960 η Γερμανική Ομοσπονδία της Γερμανίας και το Βασίλειο της Ελλάδος συνήψαν συμφωνία στη Βόννη στην οποία αναφερόταν το ύψος και ο τρόπος καταβολής των χρηματικών παροχών υπέρ των Ελλήνων υπηκόων οι οποίοι εθίγησαν από τα μέτρα δίωξης των Γερμανών εθνικοσοσιαλιστών κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Φαίνεται λοιπόν ότι το Βασίλειον της Ελλάδος και η Γερμανική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία συνεφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρον Ι
Το κείμενο της Σύμβασης στην Γερμανική και την Ελληνική γλώσσα.1. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα καταβάλη εις το Βασίλειον της Ελλάδος εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια γερμανικών μάρκων υπέρ των υπό εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεως δια λόγους φυλής, θρησκείας ή κοσμοθεωρίας θιγέντων Ελλήνων υπηκόων, οίτινες υπέστησαν, συνεπεία των μέτρων τούτων διώξεως, ζημίας ελευθερίας ή υγείας και ιδίως και προς όφελος των επιζησάντων οικείων των φονευθέντων συνεπεία των μέτρων διώξεως τούτων.
2. Η κατανομή του ποσού επαφίεται εις την κρίσιν της Βασιλικής Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Άρθρον ΙΙ
Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα θέση εις την διάθεσιν του Βασιλείου της Ελλάδος το εν λόγω ποσόν εις τέσσαρας δόσεις πληρωτέας ως ακολούθως : της μεν πρώτης δόσεως εκ τριάκοντα πέντε εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων ένα μήνα το αργότερον μετά την θέσιν εν ισχύϊ της Συμβάσεως ταύτης, της δευτέρας δόσεως εκ τριάκοντα εκατομμυρίων γερμανικών φράγκων το αργότερον την 1η Μαρτίου 1961, της τρίτης δόσεως εκ τριάκοντα εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων το αργότερον την 1η Μαρτίου 1962 και της τετάρτης δόσεως εξ είκοσι εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων το αργότερον την 1η Μαρτίου 1963.
Άρθρον ΙΙΙ
Δια της εν άρθρω 1ω προβλεπομένης πληρωμής ρυθμίζονται οριστικώς άπαντα τα ζητήματα άτινα αποτελούν το αντικείμενον της Συμβάσεως ταύτης και τα αναφερόμενα εις τας σχέσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προς το Βασίλειον της Ελλάδος, μη θιγομένων ενδεχομένων νομίμων απαιτήσεων Ελλήνων υπηκόων.
Άρθρον IV
Η παρούσα Σύμβασις ισχύει και δια την Χώραν του Βερολίνου, εφ' όσον εντός τριών μηνών από της ενάρξεως της ισχύος της Συμβάσεως η Κυβέρνησις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν ήθελεν προβή εις αντίθετον Δήλωσιν προς την Κυβέρνησιν του Βασιλείου της Ελλάδος.
Άρθρον V
1. Η Σύμβασις αύτη χρήζει κυρώσεως. Τα όργανα κυρώσεως δέον όπως ανταλλαγούν το ταχύτερον δυνατόν εν Αθήναις.
2. Η Σύμβασις αύτη τίθεται εν ισχύϊ την επομένην ημέραν της ανταλλαγής των οργάνων κυρώσεως.
Εγένετο εν Βόννη, σήμερον την 18ην Μαρτίου 1960 εις τέσσαρα πρωτότυπα, δύο εις την Ελληνικήν και δύο εις την Γερμανικήν, τα κείμενα δε εις αμφοτέρας τας γλώσσας, παρέχουν εξ ίσου πίστιν.
Δια το Βασίλειον της Ελλάδος                                    Δια την Γερμανικήν Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν
       Θ. Υψηλάντης                                                        Α. H. van Scherpenberg

Η επιστολή του Θ. Υψηλάντη προς τον Υφυπουργό των Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Δημοκρατίας. Ακολούθως ο Θ. Υψηλάντης απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τον Υφυπουργό των Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Dr. Albert Hilger van Scherpenberg, μέσω της Πρεσβείας του Βασιλείου της Ελλάδος στη Βόννη.
Εν Βόννη τη 18η Μαρτίου 1960
Κύριε Υφυπουργέ,
Έχω την τιμήν να βεβαιώσω υμίν την λήψιν της σημερινής υμών επιστολής, της οποίας το κείμενον έχει ως ακολούθως :
"Συμφώνως τω άρθρω 3ω της Συμβάσεως περί παροχών υπέρ Ελλήνων υπηκόων, οίτινες εθίγησαν υπό εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεως, ερρυθμίσθησαν οριστικώς άπαντα τα ζητήματα άτινα αποτελούν το αντικείμενον της Συμβάσεως ταύτης και τα αναφερόμενα εις τας σχέσεις της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Δημοκρατίας προς το Βασίλειον της Ελλάδος, μη θιγομένων ενδεχομένων νομίμων απαιτήσεων Ελλήνων υπηκόων.
Η Κυβέρνησις της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Δημοκρατίας θεωρεί ως δεδομένον ότι η Βασιλική Ελληνική Κυβέρνησις δεν θα επανέλθη μελλοντικώς με την απαίτησιν ρυθμίσεως περαιτέρω ζητημάτων προερχομένων εκ των εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεως κατά την διάρκειαν του πολέμου και της κατοχής".
Η Κυβέρνησις του Βασιλείου της Ελλάδος συμφωνεί προς την άποψιν ταύτην της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Δημοκρατίας. Επιφυλάσσεται εν τούτοις όπως προβάλη νέας απαιτήσεις, αίτινες προέρχονται εξ εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεως κατά την διάρκειαν του πολέμου και της κατοχής κατά την γενικήν εξέτασιν, συμφώνως τω άρθρω 5 παράγραφος 2 της Συμφωνίας περί γερμανικών εξωτερικών χρεών της 27ης Φεβρουαρίου 1953.
Δεχθήτε, Κύριε Υφυπουργέ, την έκφρασιν της εξαιρέτου υπολήψεώς μου.
Θ. Υψηλάντης

Σχόλιο "Rib and Sea".
Εάν δεχθούμε ότι η επικυρωμένη εκείνη Σύμβαση εξετελέσθη κανονικώς και τα χρήματα κατεβλήθησαν από την Γερμανική στην τότε Ελληνική Κυβέρνηση, απομένει να μάθουμε ποιος εισέπραξε εκείνα τα 115.000.000 γερμανικά μάρκα και πού τα διοχέτευσε. Εάν η Σύμβαση δεν εξετελέσθη, απομένει να μάθουμε τους λόγους μη εκτέλεσης και τους λόγους για τους οποίους το θέμα αυτό ενταφιάστηκε επιμελώς από όλες τις Ελληνικές Κυβερνήσεις που ακολούθησαν.
Σημαντική είναι πάντως η παράγραφος 2 του άρθρου Ι της Σύμβασης όπου αναφερόταν ότι "η κατανομή του ποσού επαφίεται εις την κρίσιν της Βασιλικής Ελληνικής Κυβερνήσεως", καθώς και το άρθρο ΙΙΙ όπου αναφερόταν ότι "δια της εν άρθρω 1ω προβλεπομένης πληρωμής ρυθμίζονται οριστικώς άπαντα τα ζητήματα άτινα αποτελούν το αντικείμενον της Συμβάσεως ταύτης και τα αναφερόμενα εις τας σχέσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προς το Βασίλειον της Ελλάδος, μη θιγομένων ενδεχομένων νομίμων απαιτήσεων Ελλήνων υπηκόων".
Επίσης, εξ ίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο, είναι το σημείο εκείνο της επιστολής του Θ. Υψηλάντη στο οποίο αναφερότσν ότι "η Κυβέρνησις της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Δημοκρατίας θεωρεί ως δεδομένον ότι η Βασιλική Ελληνική Κυβέρνησις δεν θα επανέλθη μελλοντικώς με την απαίτησιν ρυθμίσεως περαιτέρω ζητημάτων προερχομένων εκ των εθνικοσιαλιστικών μέτρων διώξεως κατά την διάρκειαν του πολέμου και της κατοχής".

Ιωσήφ Παπαδόπουλος

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου