Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

0 Οἱ hackers μέχρι τὸ 2014 θὰ μποροῦν νὰ προκαλέσουν σωματικὲς βλάβες.


Μία νέα ἔκθεση ἀπὸ τὴν ἐταιρία ἀσφαλείας Internet Identity (IID) ἀναφέρει ὅτι μέχρι τὸ 2014 οἱ κυβερνο-ἐγκληματίες θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ προκαλέσουν σωματικὲς βλάβες μέσω ἐπιθέσεων hacking σὲ συνδεδεμένες στὸ internet συσκευές!

Η IID ἀναφέρει ἐπίσης (ὅπως εἴχαμε δημοσιεύσει παλαιότερα) ὅτι βηματοδότες, τὰ IV drips, καὶ τὰ αὐτοκίνητα ποὺ συνδέονται στὸ Διαδίκτυο θὰ μποροῦσαν σύντομα νὰ ὑποστοῦν ἐπιθέσεις ἀπὸ hackers καὶ νὰ προκαλέσουν σωματικὲς βλάβες. Ἡ ἑταιρεία ἀσφαλείας προβλέπει ἐπίσης ὅτι ἡ πλατφόρμα Near-field Communication (NFC), θὰ εἶναι ὁ πρωταρχικὸς στόχος γιὰ τους hackers τὰ δυὸ ἑπόμενα χρόνια.


Ἡ ἔκθεση τῆς ἑταιρείας προέρχεται ἀπὸ τὶς παρατηρήσεις καὶ τὴν ἔρευνα τῆς IID τῆς σὲ ἀναδυόμενες τάσεις τῆς τεχνολογίας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση, ὁ κόσμος εἶναι μόνο μερικὰ χρόνια μακριὰ ἀπὸ μεγάλες ἀλλαγὲς τῶν ἐπιθέσεων στὸν κυβερνοχῶρο.

Σύμφωνα μὲ τον αντιπρόεδρο τῆς IID, Paul Ferguson, ὁρισμένες ἰατρικὲς συσκευὲς δὲν θὰ χρειάζεται κὰν νὰ εἶναι συνδεδεμένες στὸ Διαδίκτυο γιὰ νὰ προκαλέσουν ἀνεπανόρθωτες βλάβες μέσω hacking.

«Ἔχουν ἤδη ὑπάρξει ἀποδείξεις γιὰ hacks στοὺς ἐνσωματωμένους ἀπινιδωτές, βηματοδότες καθὼς καὶ στὶς ἀντλίες ἰνσουλίνης. Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, πρέπει νὰ ὑπάρξει μία καλύτερη διασφάλιση τῆς ποιότητας καὶ τῆς ἀσφάλειας ποὺ γίνεται ἀπὸ τὴ βιομηχανία ἰατρικῶν συσκευῶν."

Ὅσο γιὰ τὰ hacks στὸ NFC ὂ Ferguson ἀναφέρει:
"Τα ζητήματα ἀσφάλειας γύρω ἀπὸ τὸ NFC δὲν ἀφοροῦν τόσο τὸ NFC ἴδια, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν κακὴ ποιότητα τῶν ἐφαρμογῶν ποὺ ἐγκαθιστῶνται στὸ NFC firmware".

Οἱ προβλέψεις γιὰ τὴν τεχνολογία NFC ἔρχεται μετὰ ἀπὸ ἀναφορὲς ὅτι ἕνα στὰ πέντε smartphones θὰ κυκλοφοροῦν μὲ NFC μέχρι τὸ 2014. Ἡ τεχνολογία NFC ὑπάρχει αὐτὴ τὴ στιγμὴ σὲ smartphones ὅπως τὸ LG-built Nexus 4, ἀναφέρει τὸ v3.

πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου