Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

0 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ

OXI σὲ τζαμὶ στὸν Βοτανικό!
ΟΧΙ σὲ νόμιμα τζαμιὰ γιὰ παρανόμους μετανάστες!

Μετὰ τὴν συνάντησι Σαμαρᾶ - Ερντογάν, μπῆκαν στὴν τελικὴ εὐθεῖα οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν κατασκευὴ ἰσλαμικοῦ τεμένους στὸν Βοτανικό, δηλαδὴ στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, στὴν περιοχὴ τοῦ ἀρχαίου ἱεροῦ Ἐλαιῶνος, μὲ πλήρη θέα τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Λυκαβηττοῦ, ἐπάνω σὲ οἰκόπεδο, ποὺ παρεχωρήθη πρὸς αὐτοῖς ἀπὸ τὸ γενναιόδωρο Ἑλληνικὸ Πολεμικὸ Ναυτικό.

Γύρω ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ οἰκόπεδο ὑπάρχουν μεγάλες χέρσες ἐκτάσεις, ὅπως καὶ ἕνα δημοτικὸ πάρκο – τὸ ὁποῖο ἄγνωστο γιατί δὲν ἀποδίδεται πρὸς χρῆσιν στοὺς δημότες- σὲ ἄμεση γειτνίασι μὲ τὸ Νέο Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν.

Συγκοινωνιακῶς, ἡ περιοχὴ ἐξυπηρετεῖται μὲ σταθμὸ μετρώ. Οἱ προοπτικὲς γιὰ μελλοντικὴ ἐπέκτασι τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ τεμένους, μὲ πολιτιστικὰ καὶ διοικητικὰ κέντρα, σχολεῖα καὶ κατοικίες, εἶναι ἑπομένως ἄριστες προκειμένου νὰ δημιουργηθῆ μία πόλις μέσα στὴν πόλι, ἕνα κέντρο τῆς ὑπὸ κατασκευὴν μουσουλμανικῆς μειονότητος τῶν Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος!

Ὅπως ἐξέθεσε στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων, ἡ ἀνέγερσις τοῦ τεμένους θὰ ἀποτελέση ἔναυσμα γιὰ τὴν νόμιμη λειτουργία τοὐλάχιστον δύο τζαμιῶν σὲ κάθε ἐκλογικὸ διαμέρισμα τῶν Ἀθηνῶν, αἱ ὁποῖαι οὕτως ἢ ἄλλως διαθέτουν σήμερα πάνω ἀπὸ 400 παράνομα τζαμιά!

Ἕνα ἐξ αὐτῶν, στὸ Μοσχᾶτο, ἂν καὶ δὲν ἀναφέρεται πουθενά, εἶναι τεράστιο, μὲ ἐμβαδὸν 1.800 τ.μ. (Σαουδαραβικῆς χρηματοδοτήσεως καὶ μὲ Μαροκινὸ διευθυντή...). Παρὰ ταῦτα, ὅπως ἀναμφιβόλως θὰ διαπιστώση συντόμως τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἡ πρότασις Καμίνη ἐπ’ οὐδενὶ ἐπιλύει τὸ πρόβλημα τῶν πιστῶν, ἐὰν ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν, ὅτι ὁ πρόεδρος τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητος φέρεται ὡς ἐκπρόσωπος 800.000 μουσουλμάνων στὴν περιοχὴ τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἤδη ἀπαιτεῖ πολλαπλασίους τῶν προταθέντων, νομίμους λατρευτικούς χώρους.

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ συνυπολογίση ἀναμφιβόλως καὶ τὸ ὅτι, ὅπως διέρρευσε, ὁ ἐν λόγῳ πρόεδρος «μὲ δυσκολία ἐπὶ τοῦ παρόντος συγκρατεῖ τοὺς πιστούς», τῶν ὁποίων ἡ ὑπομονὴ «εὐλόγως» ἐξαντλεῖται...

Ὡς γνωστόν, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, κάτοικοι τοῦ Βοτανικοῦ μὲ τὸν σύλλογό τους καὶ πλωτάρχες τοῦ Ναυτικοῦ, ἔκαναν αἴτησι ἀκυρώσεως τῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως γιὰ τὴν ἀνέγερσι τεμένους στὸν Βοτανικό.

Σὲ αὐτὴν ἐπικαλοῦνται, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τοὺς κινδύνους δημιουργίας ἰσλαμικῆς μειονότητος, ποὺ δὲν προβλέπεται ἀπὸ τὴν συνθήκη τῆς Λωζάννης, θέματα προσβολῆς τῆς δημοσίας τάξεως καὶ τῶν χρηστῶν ἠθῶν, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν κατὰ τὸ Σύνταγμα λόγους περιορισμοῦ τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως, ὅπως καὶ τὸν περιορισμὸ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων Ἑλλήνων πολιτῶν, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ μιᾶς πυκνοκατωκημένης περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς, γιὰ τὴν ἀνέγερσι μουσουλμανικοῦ τεμένους.

Αὐτὰ ὅλα εἶναι ζητήματα, τὰ ὁποῖα σκοπίμως παρεκάμφθησαν ὰπὸ τὴν διοίκησι καὶ τὸν κατευθυνόμενο δημόσιο διάλογο, ὁ ὁποῖος ἐπικεντρώνεται στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία τῶν λαθρομεταναστῶν κατ’ ἀποκλειστικότητα.

Ὡς πρὸς τὸ τελευταῖο, κυβέρνησις, κόμματα, ἐξωκοινοβουλευτικὲς ὁμάδες καὶ Μ.Μ.Ε., συγκλίνουν στὴν γραμμὴ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος τὸ 2009 ἀπαίτησε(!) ἀπὸ τοὺς Ἑλβετοὺς νὰ καταργήσουν τὴν ἀπόφασί τους, κατόπιν δημοψηφίσματος, νὰ ἀπαγορεύσουν τὴν λειτουργία ἄλλων θρησκευτικῶν τεμενῶν στὴν χώρα τους, λέγοντας ὅτι «ἡ ἰσλαμοφοβία εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος».

Δὲν θεωρήθηκε σκόπιμο νὰ ἀνατρέξουν καὶ σὲ δήλωσι τοῦ ἰδίου δέκα χρόνια πρίν, ὅταν αὐτὸς διεκήρυττε: «Ἡ δημοκρατία εἶναι μόνο τὸ τραῖνο, στὸ ὁποῖο ἐπιβιβαζόμαστε γιὰ νὰ φθάσουμε στὸν στόχο μας. Τὰ τζαμιὰ εἶναι τὰ στρατόπεδά μας, οἱ μιναρέδες εἶναι οἱ ξιφολόγχες μας, οἱ τροῦλλοι εἶναι τὰ κράνη μας, οἱ πιστοὶ εἶναι οἱ στρατιῶτες μας».

Ποιός μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήση τὴν σημασία τῶν λόγων αὐτῶν γιὰ τὴν δημοσία τάξι καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια, γνωρίζοντας, ὅτι ἀπὸ τὸ ἔτος 2001 καὶ μετά, στὸ ὄνομα τοῦ Ἰσλάμ, ἔχουν γίνει περισσότερες ἀπὸ 17.000 τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, ὅτι οἱ ἐκρήξεις στὸ μετρὼ τῆς Μαδρίτης εἶχαν ἑκατοντάδες θύματα, ὅτι χτυπήθηκαν πρεσβεῖες τῆς Δανίας σὲ ὅλον τὸν κόσμο γιὰ λίγες δημοσιευμένες ἀντι-ισλαμικές γελοιογραφίες, ὅτι δολοφονήθηκε ὁ σκηνοθέτης Βάν Γκόνγκ στὴν Ὁλλανδία, ἐπειδὴ ἕνα κινηματογραφικὸ ἔργο του θεωρήθηκε προσβολὴ κατὰ τοῦ Ἰσλάμ, ὅτι οἱ μουσουλμάνοι δευτέρας καὶ τρίτης γενεᾶς (μὲ ἄπταιστα γαλλικά) ἔκαιγαν προάστεια τοῦ Παρισιοῦ, ἕως ὅτου ἀναχαιτισθοῦν ἀπὸ τὴν ἀστυνομία;

Ἐὰν τὰ ἀνωτέρω ἔγιναν σὲ χριστιανικὲς χῶρες, ὅπου οἱ μουσουλμάνοι εἰσήχθησαν ὡς νόμιμοι μετανάστες, ποιός μπορεῖ νὰ ἐγγυηθῆ τὴν μελλοντικὴ τάξι καὶ ἀσφάλεια στὴν Ἑλλάδα, ὅπου οἱ μετανάστες εἶναι παράνομοι καὶ πολλαπλάσιοι ποσοστιαίως ἀπ’ ὅ,τι στὶς καλῶς ὠργανωμένες καὶ φυλασσόμενες χῶρες τῆς Δύσεως;

Δείγματα γραφῆς ἔχουν πάντως ἤδη δώσει μὲ συλλογικοὺς βανδαλισμοὺς στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς ὑποτιθεμένης προσβολῆς ἀντιτύπου τοῦ ἱεροῦ τους βιβλίου ἀπὸ ἄνδρα τῆς ἑλληνικῆς ἀστυνομίας, μὲ τὴν αὐθαίρετη κατάληψι τῶν Προπυλαίων τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου καὶ τῶν μεγάλων πλατειῶν τῶν Ἀθηνῶν (ἐπίδειξις δυνάμεως) χωρὶς ἀστυνομικὴ ἄδεια, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν, καὶ μὲ ἀτελείωτες ληστρικὲς ἐπιθέσεις καὶ δολοφονίες Ἑλλήνων πολιτῶν!

Τέλος, ἡ προέλευσίς τους ἀπὸ τὶς πιὸ ἐξαθλιωμένες καὶ πολιτισμικῶς βάρβαρες περιοχὲς τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀφρικῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν Βαλκανίων, γίνεται αἰσθητὴ ὅπου κατοικοῦν σὲ πυκνὲς ὁμάδες, ἀπὸ τὴν ἀναπαραγωγὴ τῶν συνθηκῶν τοῦ «γκέτο», ἀπὸ τὰ ὁποῖα προέρχονται.

Τὶς ἀλήθειες αὐτὲς εἰς μάτην ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποκρύψη ἡ ἐμβόλιμη «ἀντιρατσιστική», «ἀντιξενοφοβικὴ» καὶ ψευδοανθρωπιστικὴ προπαγάνδα στὴν Ἑλλάδα.

Ἡ Ἑλλάς, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὶς λοιπὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, συνορεύει μὲ χῶρες τοῦ μουσουλμανικοῦ τόξου, οἱ ὁποῖες ἐν πολλοῖς διαπνέονται ἀπὸ ρεβανσισμὸ καὶ ἀλυτρωτισμὸ ἀπέναντί της.

Εἶναι ἡλίου φαεινότερον, ὅτι ἡ προώθησις τοῦ πολιτικοῦ Ἰσλὰμ στὴν χώρα μας μέσῳ ἀνοιχτῶν συνόρων, ἐνθαρρύνσεως τοῦ δουλεμπορίου (εἶναι ἁπλὸ πλημμέλημα), ἐκ τῶν ὑστέρων νομιμοποιήσεων, ἀλλαγῆς τοῦ νόμου ἰθαγενείας, παροχῆς σχολικῆς ἐκπαιδεύσεως, ὑπηρεσιῶν ὑγείας, νομικῆς ὑποστηρίξεως, λατρευτικῶν χώρων, κ.λ.π., ἀποτελεῖ μέγιστο ἐθνικὸ κίνδυνο, κίνδυνο ἐπιβιώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους!

Ἴσως τὸ ἑλληνικὸ κράτος, τὸ ὁποῖο πρὸ πολλοῦ ἔχει στραφῆ κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους (ἀντί, ὅπως εἶναι φυσικό, νὰ τὸ προστατεύη), νὰ ἀποσκοπῆ σὲ μία βαθμιαία μετάλλαξι τοῦ Ἔθνους σὲ πολυεθνικὸ μόρφωμα μὲ μουσουλμανικὸ πρόσημο, ἐλπίζοντας ὅτι ἔτσι θὰ ἀποφευχθοῦν ἀκρότητες, ποὺ θὰ τὸ καθιστοῦσαν μή κυβερνήσιμο!

Ἐὰν αὐτὸ εἶναι τὸ «πόκερ» τῆς πολιτικῆς «ἐλίτ», σίγουρα δὲν θὰ τελεσφορήση, ἀκόμη καὶ ἐὰν οἱ Ἕλληνες εἶναι πρόθυμοι νὰ κρατήσουν τὴν εἰρήνη μὲ τίμημα κάποιες παραχωρήσεις.

Ὁ λόγος εἶναι, ὅτι τὸ πολιτικὸ Ἰσλὰμ δὲν θὰ σταματήση, ἐὰν δὲν ἐπιβάλη τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία του στὴν μικρή, ἀλλὰ μεγαλόψυχη Ἑλλάδα καὶ τοὺς νομίμους ἰδιοκτῆτες της.

Προσφάτως, οἱ Κόπτες τῆς Αἰγύπτου ἔκαναν καθιστικὴ διαμαρτυρία στὸ Σύνταγμα γιὰ τὶς σφαγές, ποὺ ὑφίστανται στὴν Αἴγυπτο. Κανεὶς δὲν τοὺς ἄκουσε!

Οἱ χριστιανοὶ ἀποδεκατίζονται σήμερα σὲ ὅλο τὸ ἰσλαμικὸ τόξο, στὸν Λίβανο, στὴν Συρία, στὴν Αἴγυπτο, στὸ Ἰράκ, στὴν Σομαλία, στὸ Πακιστάν, κ.λ.π.

Ποιός θὰ ὑπερασπισθῆ τὴν Ἑλλάδα ὅταν θὰ ἔχη ἐδραιωθῆ στὸ ἔδαφός της τὸ Ἰσλάμ;

Γιὰ τοὺς μουσουλμάνους, τὸ τέμενος εἶναι ἰσλαμικὸ ἔδαφος! Ἐκεῖ ἐπιβάλλεται ἡ «Σαρία», μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει γιὰ τὶς ἀστικὲς ἐλευθερίες καὶ τὰ δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης τῆς παραδοσιακῆς ἐλευθερίας στὴν δημοσία σφαῖρα τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν.

Τὴν χειρότερη δὲ μοῖρα ἐπιφυλάσσουν στοὺς ἀθέους, οἱ ὁποῖοι συγκαταλέγονται στοὺς πιὸ ἐνθέρμους συνηγόρους ὑπὲρ τῶν μουσουλμανικῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» στὸ ἔδαφος τῆς φιλελευθέρας καὶ φιλοξένου Ἑλλάδος.

Λένε, πὼς ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ μοναδικὴ εὐρωπαϊκὴ πρωτεύουσα χωρὶς τζαμί.

Ἐμεῖς λέμε, ὅτι εἶναι ἡ μοναδικὴ εὐρωπαϊκὴ πρωτεύουσα, ὅπου ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΕΠΟΙΚΟΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ!

Ὁ παράνομος ἐποικισμὸς συνιστᾷ ἔγκλημα ἐθνοκτονίας καὶ ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὸ διεθνὲς δίκαιο. Δὲν εἶναι λογικό, παράνομοι νὰ καταχρῶνται πολιτικῶν δικαιωμάτων ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, σὲ μία χώρα, τῆς ὁποίας παραβιάζουν τοὺς νόμους μὲ κατάφωρο τρόπο.

Τζαμὶ ἔχουν δικαίωμα νὰ ζητήσουν μόνον ὀλίγοι μετανάστες, οἱ ὁποῖοι θὰ παραμείνουν στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν ἀπέλασι τῶν ὑπολοίπων, ἀποκλειστικῶς μὲ γνώμονα τὸ εθνικό συμφέρον.

Τέλος νὰ ἐπισημάνουμε τὴν κακὴ ὑπηρεσία, ποὺ προσφέρει στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος καὶ τὴν Ὀρθοδοξία ἡ διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν ἀστόχαστη στήριξι, ἐν ὄψει τῶν σημερινῶν συνθηκῶν, τῆς ἀποφάσεως τῆς πολιτείας νὰ κατασκευάση τέμενος.

Καλοῦμε ὅλους τοὺς συνετοὺς Ἕλληνες, θρησκευομένους καὶ μή, σὲ ἀντίστασι μὲ ὅλους τοὺς νομίμους τρόπους, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα!
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ


(Φωτό από http://tsoutsouneros.arvanitis.eu/ )

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου