Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

0 Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝΕΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Υ.Γ. 
Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, αντίκρισα μια αφίσα με την παρακάτω ανακοίνωση. Μπορεί να είναι από ένα αριστερό κόμμα, αλλά έχει πολλά  σημεία που εμεις οι σκεπτόμενοι Έλληνες που είμαστε μακριά από τα υπάρχον πολιτικά κόμματα να λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά. Σας το μεταφέρω και σας παρουσιάζω με κόκκινα γράμματα  τα σημεία που πρέπει κατά την γνώμη μου να δουλέψουμε στο μυαλό μας για να σταματήσουμε την Νέα Τάξη Πραγμάτων που δεν έχει πολιτικό χώρο και κομμα, παρά μόνο σκοπό της να εφαρμόσει την παγκόσμια δικτακτορία .Εξαλλου και οι 300 υπαλληλοι ΜΑΣ στην Βουλη,  δεν αντιδρουν σε οσα εχω υπογραμμισει με κοκκινο χρωμα.


" Όχι μόνο για τον ε­αυ­τό της αλ­λά για κά­θε μελ­λο­ντι­κή κυ­βέρ­νη­ση που θα συ­νε­χί­σει την πο­λι­τι­κή της με­τα­τρο­πής της χώ­ρας μας σε μια δι­πλω­μα­τι­κή και οι­κο­νο­μι­κή α­ποι­κί­α πεί­νας του νε­ο­χι­τλε­ρι­κού ά­ξο­να Ρω­σί­ας-Κί­νας κα­τά το πρό­τυ­πο Τσά­βες αλ­λά με ευ­ρω­πα­ϊ­κό πε­ρι­κά­λυμ­μα.

Αυ­τή η α­ποι­κιο­ποί­η­ση κρύ­βε­ται α­πό το λα­ό μας με το κα­θε­στω­τι­κό ε­πιχεί­ρη­μα ό­τι εί­ναι οι ευ­ρω­παί­οι που με τα μνη­μό­νια χρε­ο­κό­πη­σαν τη χώ­ρα για να την α­γο­ρά­σουν τζά­μπα. Ό­μως α) αυ­τός που α­γο­ρά­ζει τζά­μπα μέ­σα στην κρί­ση τα πιο κα­λά κομ­μά­τια της χώ­ρας δεν εί­ναι οι ευ­ρω­παί­οι αλ­λά οι ρω­σο­κινέ­ζοι κα­πι­τα­λι­στές και οι έλ­λη­νες ή και δυ­τι­κοί φί­λοι τους: Λι­μά­νι Πει­ραιά, Ο­ΠΑΠ, βιο­μη­χα­νί­ες τρο­φί­μων (Δω­δώ­νη α­πό Ρω­σί­α) και κα­πνού (ΣΕ­ΚΑΠ-Σαβ­βί­δης) ξε­νο­δο­χεί­α και φι­λέ­τα γης (Σαβ­βί­δης, Ρι­μπο­λό­βλεφ που έ­χει ε­πι­βάλ­λει α­ποι­κια­κά χω­ρι­κά ύ­δα­τα στο Σκορ­πιό), κλπ. Α­κό­μα και ε­κεί που φαί­νε­ται ό­τι αγο­ρά­ζουν οι δυ­τι­κοί η δου­λειά γί­νε­ται σε μοι­ρα­σιά με τη Ρω­σί­α (ο Ο­ΣΕ χα­ρί­στη­κε κυ­ριο­λε­κτι­κά στους ι­τα­λι­κούς σι­δη­ρο­δρό­μους α­φού πρώ­τα αυ­τοί έ­κα­ναν συμ­φω­νί­α μοι­ρα­σιάς με τους ρώ­σι­κους σι­δη­ρο­δρόμους, ε­νώ τα 14 α­ε­ρο­δρόμια δό­θη­καν σε μια γερ­μα­νι­κή ε­ται­ρί­α που κά­νει χο­ντρές δου­λειές στη Ρω­σία και τη διεύ­θυν­ση τους θα την έ­χει ο άν­θρω­πος της Ρω­σί­ας Κο­πε­λού­ζος). Ό­ποια φι­λο­δυ­τι­κή ε­ται­ρί­α πή­ρε δου­λειά υ­πο­δο­μών α­πό τον Τσί­πρα αυ­τή μα­ταιώ­θηκε ή εί­ναι υ­πό μα­ταί­ω­ση (α­ζέ­ρι­κη SOCAR). β) το πε­λώ­ριο χρέ­ος, ο­πό­τε και η χρε­ω­κο­πί­α ήρ­θαν πριν α­πό τα μνη­μό­νια. Αυ­τό το χρέος δεν ο­φει­λό­ταν στις συ­νη­θι­σμέ­νες κλε­ψιές των κα­πι­τα­λι­στών και των πολι­τι­κών ή στη γε­νι­κή κρί­ση του κα­πι­τα­λι­σμού όπως λέ­νε οι α­κρο­δε­ξιοί και οι ψευ­το­α­ρι­στε­ροί α­ντί­στοι­χα, αλ­λά στη συ­ντρι­βή των ε­ξα­γω­γών που ο­φειλό­ταν στο ε­πί δε­κα­ε­τί­ες πο­λι­τι­κό σα­μπο­τά­ρι­σμα της βιο­μη­χα­νι­κής πα­ρα­γωγής, ι­διαί­τε­ρα της ε­ξα­γω­γι­κής και του του­ρι­σμού, α­πό τους κα­λυμ­μέ­να ρω­σόφι­λους πρω­θυ­πουρ­γούς Α. Πα­παν­δρέ­ου, Ση­μί­τη, Κα­ρα­μαν­λή και κυ­ρί­ως τα κόμ­μα­τα ψευ­τοΚ­ΚΕ και ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Αυ­τό το σα­μπο­τάζ συ­νε­χί­στη­κε και με­τά τα μνη­μόνια α­πό τις κυ­βερ­νή­σεις Γ. Πα­παν­δρέ­ου και Σα­μα­ρά και έ­γι­νε ορ­γιώ­δες με την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (δη­μιουρ­γί­α τρα­πε­ζι­κού πα­νι­κού με ό­πλο την προ­βο­κατό­ρι­κη πα­ρά­τα­ση των δή­θεν δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με τους δα­νει­στές, και έ­τσι εξα­φά­νι­ση των κα­τα­θέ­σε­ων, χρε­ω­κο­πί­α και α­φελ­λη­νι­σμός των τρα­πε­ζών, πι­στωτι­κή α­σφυ­ξί­α ό­λων σχε­δόν των ε­πι­χει­ρή­σε­ων, μα­ταί­ω­ση ή διαρ­κής α­να­βο­λή όλων των στρα­τη­γι­κών ε­πεν­δύ­σε­ων ό­πως η ε­κτρο­πή Α­χε­λώ­ου, το Ελ­λη­νι­κό, τα Αφά­ντου, πα­νά­κρι­βη ε­νέρ­γεια, ε­ξο­ντω­τι­κή υ­περ­φο­ρο­λό­γη­ση ι­διαί­τε­ρα των μικρο­με­σαί­ων). Γι αυ­τό το χρέ­ος θα με­γα­λώ­νει ό­σο και να κό­βο­νται οι μι­σθοί και οι συ­ντά­ξεις και ό­σο και να αυ­ξά­νο­νται οι φό­ροι.
Η μέ­θο­δος φα­σι­στι­κο­ποίη­σης του κρά­τους που α­κο­λου­θεί η συμ­μο­ρί­α Τσί­πρα εί­ναι τέ­τοια που να μην τη φέρ­νει σε α­νοι­χτή σύ­γκρου­ση με την ευ­ρωπα­ϊ­κή κοι­νή γνώ­μη, έ­τσι ώ­στε η χώ­ρα, σύμ­φω­να με τα βα­θύ­τε­ρα συμ­φέ­ρο­ντα του ρώ­σι­κου κρα­τι­κο­μο­νο­πω­λια­κού φα­σι­στι­κού κε­φά­λαιου, να μέ­νει μέ­σα στην Ε­Ε για να τη δια­σπά. Το βα­σι­κό σε αυ­τή τη στρα­τη­γι­κή εί­ναι να μην χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε αυ­τή τη φά­ση ω­μή στρα­τιω­τι­κή βί­α, αλ­λά βί­α με κοι­νο­βου­λευ­τι­κό και συ­νταγ­μα­τι­κό μαν­δύ­α. Τα κλει­διά σε αυ­τή τη στρα­τη­γι­κή σύμ­φω­να με τη συντα­γή Πού­τιν εί­ναι:
1ο   Ο πλή­ρης έ­λεγ­χος της δι­κα­στι­κής ε­ξου­σί­ας. Αυ­τή η δια­δι­κα­σί­α έ­χει ή­δη ξε­κι­νή­σει α­πό πα­λιά με τον έ­λεγ­χο της η­γε­σί­ας του ΣτΕ α­πό το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και το ψευ­τοΚ­ΚΕ ό­μως τώ­ρα κλι­μα­κώ­νε­ται ρα­γδαί­α με την το­πο­θέ­τη­ση της Θά­νου στην η­γε­σί­α του Ά­ρειου Πά­γου στην οποία η κυβέρνηση έδωσε υπερεξουσίες για να ε­ξα­πο­λύει πειθαρχικές διώξεις στους δι­κα­στές που α­ντι­στέ­κο­νται στις πο­λι­τι­κές ε­πι­θυ­μί­ες της συμ­μο­ρί­ας Τσί­πρα.
2ο  Ο ου­σια­στι­κός έ­λεγ­χος της τη­λε­ό­ρα­σης με την α­ντι­συ­νταγ­μα­τι­κή ουσια­στι­κή κα­τάρ­γη­ση του ΕΣ­Ρ, με τη φα­σι­στι­κή α­πό­φα­ση να υ­πάρ­χουν μό­νο 4 κανά­λια και με το ωμό κλεί­σι­μο (αρ­χι­κά με α­πό­φα­ση της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δας κατά Ψυχάρη και στη συ­νέ­χεια με γε­νι­κή τρα­πε­ζι­κή α­σφυ­ξί­α) του πιο α­ντι­πο­λι­τευτι­κού στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κα­να­λιού, του ΜΕ­ΓΚΑ ε­νώ ε­τοι­μά­ζε­ται και το κλεί­σι­μο του ΣΚΑΙ. Την ί­δια ώ­ρα έ­χουν ε­γκρι­θεί σαν υ­πο­ψή­φιοι ι­διο­κτή­τες των κα­να­λιών ο ερ­γο­λά­βος Κα­λο­γρί­τσας με δε­σμούς με το ψευ­τοΚ­ΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, ο Σαβ­βί­δης (άνθρω­πος του Πού­τιν), α­κό­μα και ο κα­τη­γο­ρού­με­νος για ε­γκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις αρ­χι­τρα­μπού­κος σύμ­μα­χος των χρυ­σαυ­γι­τών Μα­ρι­νά­κης.
3ο   Ο πλή­ρης έ­λεγ­χος των φο­ρο­λο­γι­κών μη­χα­νι­σμών του κρά­τους ώ­στε αυτοί, σε συ­νερ­γα­σί­α με τους δι­κα­στι­κούς μη­χα­νι­σμούς, να ε­ξα­πο­λύ­ο­νται ε­πι­λεκτι­κά ενάντια σε μη ευθυγραμμισμένους ακόμα με το ρωσοκινέζικο μέτωπο κεφαλαιοκράτες.
4ο   Η πο­λι­τι­κή και δι­κα­στι­κή προ­στα­σί­α των φα­σι­στι­κών συμ­μο­ριών με δε­ξιό ή “α­ρι­στε­ρό” πρό­σω­πο που μπορούν να α­σκούν βί­α σε α­ντί­πα­λους του νέου κα­θε­στώ­τος χω­ρίς το ε­πί­ση­μο κρά­τος και οι κυ­βερ­νή­σεις του να ε­νο­χο­ποιού­νται γι αυ­τήν: Ει­δι­κά στη φα­να­τι­κά που­τι­νι­κή να­ζι­στι­κή ε­γκλη­μα­τι­κή συμμο­ρί­α της “Χρυσής Αυγής” έ­χει α­να­τε­θεί και ο ρό­λος της γε­νι­κής φα­σι­στι­κο­ποί­η­σης της α­στυ­νο­μί­ας.
5ο   Ο γορ­γός έ­λεγ­χος του στρα­τού ώ­στε να μην τολ­μή­σει αρ­γό­τε­ρα κα­νένα μα­ζι­κό πο­λι­τι­κό κί­νη­μα να αμ­φι­σβη­τή­σει τη βί­α του νέ­ου κα­θε­στώ­τος και ι­διαί­τε­ρα με­τά την πεί­να που ή­δη αυ­τό έ­χει ε­πι­βά­λει στο λα­ό προ­κει­μέ­νου να τσα­κί­σει ό­λες τις πα­ρα­γω­γι­κές δυ­νά­μεις μι­κρές και με­γά­λες που δεν ελέγ­χουν τα ρω­σο­κι­νέ­ζι­κα α­φε­ντι­κά. Να για­τί ο α­κρο­δε­ξιός ρω­σό­φι­λος Καμ­μένος, που πραγ­μα­το­ποιεί ε­κτε­τα­μέ­νες εκ­κα­θα­ρί­σεις στο στρα­τό, εί­ναι τό­σο απα­ραί­τη­τος στον Τσί­πρα.
Ό­λες οι κοι­νο­βου­λευ­τι­κές η­γε­σί­ες στη­ρί­ζουν με τον τρό­πο τους το διαρ­κές, α­κή­ρυ­κτο, πο­λυ­μέ­τω­πο και σε αρ­γή κί­νη­ση φα­σι­στι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα Τσί­πρα. 
Σε αυ­τό η συμ­μο­ρί­α Τσί­πρα έ­χει μα­ζί της ό­χι μό­νο, ό­πως εί­ναι φυ­σι­κό, τους φα­να­τι­κά που­τι­νι­κούς να­ζι­στές της ΧΑ, που πρω­το­στά­τη­σαν ι­διαί­τε­ρα στην εκ­στρα­τεί­α για το κλεί­σι­μο του ΜΕ­ΓΚΑ, αλ­λά και τη ρω­σό­δου­λη η­γε­σί­α του ψευ­τοΚ­ΚΕ (που σέρ­νει πια πί­σω της ό­λο τον υ­πε­ρα­ντι­δρα­στι­κό μι­κρο­α­στι­κό φι­λο­ρω­σι­σμό των Α­ΝΤΑΡ­ΣΥΑ, μ-λ, τρο­τσκι­στών κλπ).
Η ψευ­το­α­ρι­στε­ρά αυ­τή προ­σφέ­ρει στη συμ­μο­ρί­α Τσί­πρα την τε­ρά­στια υπη­ρε­σί­α να α­φο­πλί­ζει πο­λι­τι­κο-ι­δε­ο­λο­γι­κά τους κατ ε­ξο­χήν πα­ρά­γο­ντες αντί­στα­σης στην ε­περ­χό­με­νη φα­σι­στι­κή δι­κτα­το­ρί­α και στην πεί­να: τον ερ­γαζό­με­νο λα­ό και την α­ρι­στε­ρά. Η θε­ω­ρί­α που προ­ω­θούν εί­ναι ό­τι τά­χα δεν νοιά­ζει τους μαρ­ξι­στές αν έ­νας φα­σι­σμός σκο­τώ­νει την α­στι­κή δη­μο­κρα­τί­α, όσο την ε­ξου­σί­α σε αυ­τή τη χώ­ρα την έ­χει η α­στι­κή τά­ξη. Αυ­τό φαί­νε­ται σαν αρι­στε­ρι­σμός ή έ­στω σαν κλασ­σι­κός τρο­τσκι­σμός ό­μως στην ου­σί­α εί­ναι υ­πη­ρεσί­α στον πιο φα­σι­στι­κό α­στι­σμό και ι­μπε­ρια­λι­σμό που διεκ­δι­κεί την πο­λιτι­κή και οι­κο­νο­μι­κή ε­ξου­σί­α και εί­ναι σε α­πό­λυ­τη ρή­ξη με τη μαρ­ξι­στι­κή λε­νι­νι­στι­κή α­ντί­λη­ψη αρ­χής για την α­να­γκαιό­τη­τα σκλη­ρής πά­λης για τον πολι­τι­κό δη­μο­κρα­τι­σμό και μέ­σα στον κα­πι­τα­λι­σμό. Αυ­τή η α­ντί­λη­ψη ο­δή­γη­σε στα α­ντι­φα­σι­στι­κά μέ­τω­πα της Τρί­της Διε­θνούς που α­πο­δεί­χτη­καν και δίαυλοι για τις με­τα­πο­λε­μι­κές λα­ϊ­κές ε­πα­να­στά­σεις. Να για­τί η ψευ­το­α­ρι­στερά δεν έ­κα­νε πο­τέ θέ­μα την κα­τα­πά­τη­ση της ερ­γα­τι­κής νο­μο­θε­σί­ας α­πό την ΚΟ­ΣΚΟ στον Πει­ραιά ε­νώ ο­δη­γεί κά­θε δί­και­η α­μυ­ντι­κή διεκ­δί­κη­ση ερ­γα­ζο­μένων κά­θε ντό­πιας ή δυ­τι­κής ε­πι­χεί­ρη­σης μέ­χρι το κλεί­σι­μό της (Χα­λυ­βουρ­γί­α Α­σπρο­πύρ­γου, Σό­φτεξ, Η­λε­κτρο­νι­κή Α­θη­νών, κλπ) ρί­χνο­ντας τους ερ­γα­ζό­μενους στην κό­λα­ση της α­νερ­γί­ας.
Με α­νά­λο­γο τρό­πο α­κι­νη­το­ποιούν οι η­γε­σί­ες της κλασ­σι­κής δε­ξιάς και του κέ­ντρου την έ­τσι κι αλ­λιώς ι­στο­ρι­κά υ­πο­τα­κτι­κή στον ι­μπερια­λι­σμό και στο κρά­τος του ε­μπο­ρο­βιο­μη­χα­νι­κή ελ­λη­νι­κή α­στι­κή τά­ξη, αλ­λά και τους δη­μο­κρα­τι­κούς αν­θρώ­πους που α­κο­λου­θούν αυ­τά τα κόμ­μα­τα. Η α­χρειό­τη­τα των η­γε­τι­κών ο­μά­δων Μη­τσο­τά­κη, Γεν­νη­μα­τά, Θε­ο­δω­ρά­κη, Λε­βέ­ντη έ­γκει­ται στο ό­τι α­φή­νουν ου­σια­στι­κά στο α­πυρό­βλη­το το διαρ­κές, πο­λυ­μέ­τω­πο φα­σι­στι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της συμ­μο­ρί­ας Τσί­πρα κα­τη­γο­ρώ­ντας την πα­ρα­πλα­νη­τι­κά για “α­ρι­στε­ρές ι­δε­ο­λη­ψί­ες”, “α­νι­κα­νό­τη­τα”, “πα­λαιο­κομ­μα­τι­σμό” και “κομ­μα­τι­κό ρε­βαν­σι­σμό”. Εί­ναι φυ­σι­κό να προ­δί­δουν έ­τσι την κομ­μα­τι­κή βά­ση τους α­φού όλοι τους, ε­νώ πα­ρι­στά­νουν τους φι­λο­ευ­ρω­παί­ους, υ­πε­ρα­σπί­ζουν α­πό πάνω ως κά­τω ό­λη τη φι­λο­που­τι­νι­κή ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα και ό­λη την α­ποι­κια­κή διείσ­δυ­ση του ρω­σο­κι­νε­ζι­κού κε­φά­λαιου στη χώ­ρα μας.
Γι αυ­τούς τους λό­γους χρειά­ζε­ται σή­με­ρα ε­πει­γό­ντως έ­να πλα­τύ δη­μοκρα­τι­κό μέ­τω­πο το ο­ποί­ο με κορμό τους φτω­χούς ερ­γα­ζό­με­νους και α­νέργους θα α­να­χαι­τί­σει την προ­ε­τοι­μα­ζό­με­νη φα­σι­στι­κή δι­κτα­το­ρί­α νέ­ου τύπου ε­πι­χει­ρώ­ντας κατ αρ­χήν να α­να­τρέ­ψει τον κύ­ριο ορ­γα­νω­τή της, τον πρωτα­γω­νι­στή του πα­ρα­γω­γι­κού σα­μπο­τάζ, τον κύ­ριο υπεύ­θυ­νο της ε­περ­χό­με­νης πε­λώ­ριας α­νερ­γί­ας και της πιο κτη­νώ­δους εκ­με­τάλλευ­σης των μι­σθω­τών: τη βρώ­μι­κη κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-Α­ΝΕΛ."

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου