Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

1 Νο1 - Αφιέρωμα: Ο Ορκός της Φιλικής Εταιρείας και τα Απομνημονεύματα των ήρωων του 1821.

Καλησπέρα σας παιδιά!
Θέλω να αφιερώστε το χρόνο σας, να διαβάσετε κάποια τα Ἀπομνημονεύματα των Ήρωων του '21 και γενικά πως ξεκίνησαν. Διότι τα απομνημονεύματα είχαν μεγάλο νόημα για την πίστη μας και την πατρίδας μας, επίσης πόσο επίκαιρα που γίνονται αυτές τις μέρες μας.

Οι ήρωες του '21 που πολέμησαν για την Ελευθερία μας να ζήσουμε για το σήμερα αλλά δυστυχώς προδώσαμε τους ήρωες του 1821 διότι ψηφίζοντας όλα τα χρόνια τους ίδιους προδότες πολιτικούς μέσα στην Βουλή.
Καιρός ήρθε να πάρουμε παράδειγμα από εκείνους που μας ελευθέρωσαν οι προγόνοι μας του '21!

Δεν θα γράψω πολλά, ας ξεκινήσουμε με τον όρκο της Φιλικής Εταιρείας. Και θα γράψω το επόμενο άρθρο για τα περισσότερα απομνημονεύματα από κομμάτια των ήρωων του '21.
Όταν ίδρυσαν την Φιλική Εταιρεία στο 1817 από τους Εμμανουήλ Ξάνθο, Νικόλαο Σκούφα και Αθανάσιο Τσακάλωφ και κράτησε 4 χρόνια με πολλή μυστικότητα μέχρι να αρχίσει η Επανάσταση του '21, προς την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Όταν έφτασαν 1.567 μέλοι της Φιλικής Εταιρείας, ο αρχηγός ο Δημήτριος Υψηλάντης έδωσε την εντολή να πάνε σε ένα χωριό για την επίθεση προς τους Τούρκους και οι Έλληνες όταν είδαν να πολεμάνε τους Τούρκους, ξύπνησαν, πήραν το παράδειγμα τους και μπηκαν κι αυτοί στην μάχη και έγιναν χιλιάδες, όλοι μαζί σαν ενα και ξέχασαν για πάντα τι υπστήριξαν ο καθένας με το συμφέρον τους.
Και δεν υπολόγισαν το πόσα άτομα ήτανε, απλά βρήκαν μέσα τους τον ΕΛΛΗΝΑ και την ΠΙΣΤΗ τους!
Διπλαστιάστηκαν μεταξύ τους οι Έλληνες, με μια γροθιά και πολέμησαν τους Τούρκους για τα 400 χρόνια σκλάβιας, διότι ο στόχος τους ήτανε κοινός:
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ!

Όποιος έμπαινε σαν μέλος της Φιλικής Εταίρειας έδινε όρκο και το κρατούσε μες την πίστη του προς την Ελευθεριά!
Ο όρκος είναι το έξης:

"Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατ΄ουδένα λόγον ή αφορμή του να καταλάβωσι άλλοι ποτέ, ότι γνωρίζω τι περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου.

Ορκίζομαι ότι εις το εξής δεν θέλω έμβει εις καμμίαν εταιρείαν, οποία και αν είναι, μήτε εις κανέναν δεσμόν υποχρεωτικόν. Και μάλιστα, οποιονδήποτε δεσμόν αν είχα, και τον πλέον αδιάφορον ως προς την Εταιρείαν, θέλω τον νομίζει ως ουδέν.

 

Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να μη μεταχειριστώ ποτέ βίαν δια να αναγνωρισθώ με κανένα συνάδελφον, προσέχων εξ εναντίας με την μεγαλυτέραν επιμέλειαν να μην λανθασθώ κατά τούτο, γενόμενος αίτιος ακολούθου τινός συμβάντος, με κανένα συνάδελφον.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.

Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.

Ορκίζομαι να μην ωφελώμαι κατ΄ουδένα τρόπον από τα χρήματα της Εταιρείας, θεωρών αυτά ως ιερό πράγμα και ενέχυρον ανήκον εις όλον το Έθνος μου. Να προφυλάττωμαι παρομοίως και εις τα λαμβανόμενα εσφραγισμένα γράμματα.

Ορκίζομαι να μην ερωτώ κανένα των Φιλικών με περιέργειαν, δια να μάθω οποίος τον εδέχθη εις την Εταιρείαν. Κατά τούτο δε μήτε εγώ να φανερώσω, ή να δώσω αφορμήν εις τούτον να καταλάβη, ποίος με παρεδέχθη. Να αποκρίνομαι μάλιστα άγνοιαν, αν γνωρίζω το σημείον εις το εφοδιαστικόν τινός.

Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς ! Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου. Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Κι εγώ που είμαι Έλληνας, απαντώ όλα τα παραπάνω προς εσάς:

"Ορκίζομαι υπέρ της Πίστεως μου και της Πατρίδος μου μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια του όρκου της Φιλικής Εταιρείας του 1821.
Ορκίζομαι επίσης να πολεμήσω μόνον για την Ελευθερία, να χαρίσω τα παιδιά μας έναν καλύτερο μέλλον.

Όρκιζομαι να διώξω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να τιμωρήσω τον Προέδρο της Δημοκρατίας και τους 300 της Βουλής, που δεν σεβάστηκαν το Ελληνικό Σύνταγμα και την Ελευθερία προς τον Ελληνικό μας Λαό
Ορκίζομαι να μην δεχτώ την Ηλεκτρονική Κάρτα του Πολίτη και δεν θα αφήσω την Πατριδα  μου να μπεί η Παγκόσμια Διακυβέρνηση, κρατάω την Πίστη μου του αληθινού Θεού!"


 Η συνέχεια το επόμενο άρθρο: Τα  Άπομνημονεύματα....


Ένας Έλληνας, απόγονος του Νικητάρα Σταματελόπουλου, Τουρκουφάγου.  Υ.Γ.: Να μην ψάχνετε=> 2ο Μέρος
και 3ο Μέρος

1 σχόλια:

Ορθός_Αντίλογος είπε...

Χωρίς να θέλω να προκαλέσω να μου επιτρέψετε μία μικρή επισήμανση. Αν προσέξετε λίγο καλύτερα θα δείτε ότι τα πρακτικά και ο όρος μύηση και ο τρόπος της στην Φιλική Εταιρία, έχουν ρίζες μασονικές θα μπορούσε να πει κανείς. Το τραπέζι με τα 2 κεριά και το Ευαγγέλιο πάνω είναι ένα τυπικό στοιχείο μιας μασονικής στοάς. Το οποίο διαφέρει όμως από στοά σε στοά ανάλογα με την περιοχή. Σε ισλαμικές χώρες οι στοές αντί για την Βίβλο έχουν το Κοράνι πχ.. κοκ.
Στην ορκομωσία μπορείτε να διαβάσετε: "Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας.". Βάζει την Ορθοδοξία στο σακί με τις θρησκείες και λέει να την ευλαβείσαι (!) και να μην περιφρονείς τις άλλες. Εδώ ο όρος καταφρόνηση δεν έχει την ίδια σημασία όπως πολλοί νομίζουν. Σου λέει να τις σέβεσαι με λίγα λόγια σαν ισότιεμες θρησκείες! Εμείς οι Χριστιανοί σεβόμαστε την ελευθερία και όχι τις θρησκείες! Επίσης αυτό το στοιχείο της Ορκομωσίας προτρέπει στον Οικουμενισμό ο οποίος συναντιέται και στην Μασονία όπου Εβραίοι (αιρετικοί και μη) Χριστιανοί και μουσουλμάνοι κοκ "σέβονται" ο ένας τον άλλον και συμπροσεύχονται στον ένα (κατά αυτούς) αληθινό "θεό" όπως λέει και η ορκομωσία. Ακόμη ένα άλλο στοιχείο είναι η λέξη ορκομωσία! Πως ένας Χριστιανός θα βάλει το χέρι του πάνω στο Ευαγγέλιο και θα ορκιστεί όταν υποτίθεται ότι ξέρει τι λέει ο Χριστός για τους όρκους. Ούτε στην γη που πατάμε δεν κάνει να ορκιζόμαστε πόσο μάλλον στα Ιερά Κείμενα του Ευαγγέλιου. Είναι βλασφημία!! Μας δώσανε τις μασονικές συνήθειες τους και μεις τις υιοθετήσαμε και από τότε κάθε κυβέρνηση ορκίζεται με το ίδιο μασονικό τυπικό. Αγαπητοί Φίλοι η Φιλική εταιρία ήταν η είσοδος του Έθνους μας στην Νέα Τάξη Πραγμάτων! Αν ο Γρέκος δεν προσκυνούσε τις κατουρημένες ποδιές δεν θα ελευθερωνόταν. Όσο και αν μας φουσκώνουν τα μυαλά, όσο και αν μας λένε για τους Ήρωες μας η αλήθεια είναι ότι αν δεν μας βοηθούσαν οι ξένοι δεν θα σηκώναμε ποτέ κεφάλι. Το κακό είναι ότι οι μασόνοι όπως πάντα παίζουν με τον πόνο και την αγωνία των ανθρώπων. Πουλάνε ψευδαισθήσεις και οι αγράμματοι στο μυαλό αγοράζουν αβέρτα. Ναι ο Κολοκοτρώνης ήταν ήρωας αλλά δεν έπρεπε να πουλήσει την ψυχή του για μια πουλημένη Ελλάδα. Αν θέλετε αποδείξεις για αυτά που λέω κοιτάξτε ποιοι μας κυβερνάνε απο την απελευθέρωση μας και μετά. Το μαμούχαλο γερμανάκι ο Όθωνας;; Ο Δανός Βασιλιάς;; Ο Ιταλός Καποδίστριας;; ΑμερικανόΕβράιοι; Προδότες Πολέμου;; Οι ξένοι που "βοήθησαν" το Έθνος μας έβγαλαν ένα κάρο λεφτά από μας. Για όσους ξέρουν τα χρέη του Κολοκοτρώνη ξεχρεώθηκαν το '90. Το όλο θέμα είναι για γέλια κατ'εμέ. Μας άρμεξαν κανονικά, έβγαλαν μια ενοχλητική οθωμανική αυτοκράτορία από τη μέση και πρόσθεσαν άλλα 200 μασονικά κράτη στην ατζέντα τους. Η ελλάδα πέθανε το 1453 όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε τόσο το καλύτερο για μας. Να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες αλλά ακόμη πιο πολύ που είμαστε Ορθόδοξοι και έχουμε την πλήρη Αλήθεια. Όλα αυτά που γίνοντα σήμερα είναι σχέδιο πολλών αιώνων. Μην πέφτετε σε τρυπάκια των δοσίλογων τούτων φιδιών. Η φιλική εταιρία είναι ότι πονηρό υπήρξε στην νεότερη ιστορία του Έθνους μας. Γιατί; Γιατί εκμεταλλέυτηκε την άγνοια, την καλοσύνη και τον πατριωτισμό καλών ανθρώπων που φάνηακαν άτυχοι στις υπογραφές! Σκεφτείτε πάντα τι ανεβάζετε φίλοι μου. Σκεφτείτε και ψαχτείτε μην τυφλώνεστε.

Δημοσίευση σχολίου