Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

0 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ; Δεύτερο "χαστούκι" σε Ε.Βενιζέλο μέσα σε λίγα 24ωρα από την "πατριωτική" ΝΔ

Δεύτερο κτύπημα στον Ευάγγελο Βενιζέλο μέσα σε λίγα 24ωρα μετά την απόφαση της επαναφορά των μηχανοκινήτων και των μαχητικών αεροσκαφών στις παρελάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων από τους "παιτριωτικούς θύλακες" της κυβέρνησης:

Με τροπολογία που υπογραφόταν από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Δ.Αβραμόπουλο και τον γ.γ. της κυβέρνησης Π.Μπαλτάκο και έγινε ήδη Νόμος του Κράτους (4199/13 ΦΕΚ Α216) "σφραγίζεται" το δικαίωμα αρνησικυρίας στις επιλογές καθηγητών που γίνονται από τους εκλέκτορες και τις εισηγητικές πανεπιστημιακές επιτροπές από τις διοικήσεις των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, με την τοποθέτηση μιας δευτεροβάθμιας Επιτροπής....


Με το νόμο Βενιζέλου, όποιον καθηγητή ήθελε και έκρινε ικανό το πανεπιστημιακό κατεστημένο και το λόμπι των καθηγητών (στο οποίο ανήκε και ο ίδιος ο τότε υπουργός και νυν αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών) τον τοποθετούσαν στις Στρατιωτικές Σχολές χωρίς να έχει δικαίωμα η διοίκηση της Σχολής να προβάλλει αντιρρήσεις ως προς την καταλληλότητα του ατόμου.

Τα αποτελέσματα ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις τραγελαφικά αφού εμφανίστηκαν ... αντιμιλιταριστές καθηγητές, διεθνιστές, οικολόγοι και άλλα "φρούτα" της πανεπιστημιακής κοινότητας οι οποίοι ούτε καν είχαν υπηρετήσει την θητεία τους.

Με προγενέστερη τροπολογία επαναφέρθηκε ως υποχρεωτική η θεώρηση του διορισμού του εκάστοτε καθηγητή από την διοίκηση της Σχολής. Και τότε απειλήθηκε η διοίκηση της Σχολής με ... μηνύσεις, αγωγές κλπ.

Με τη νέα ρύθμιση (η τροπολογία είχε κατατεθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και ψηφίστηκε την 1η Οκτωβρίου, ενώ την περασμένη Παρασκευή 11/10 δημοσιεύθηκε στο ΦEK) αναφέρει συγκεκριμένα ότι

«Σε περίπτωση που ο διοικητής δεν προσεπικυρώσει την απόφαση του ως άνω αρμόδιου οργάνου ή σε περίπτωση που υποβληθεί από υποψήφιο ένσταση κατά της ως άνω απόφασης, αποφασίζει τελεσίδικα επί της υπόθεσης πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Α΄ Υπαρχηγό του ΓΕΣ, προκειμένου για τη Σ.Σ.Ε. ή
τον Υπαρχηγό του ΓΕΝ ή του ΓΕΑ, προκειμένου για τη Σ.Ν.Δ. και τη Σ.Ι., αντίστοιχα, δύο αξιωματικούς βαθμού Υποστράτηγου ή αντιστοίχων του Κλάδου Ενόπλων Δυ−
νάμεων, στον οποίο υπάγεται το Α.Σ.Ε.Ι., που ορίζονται από τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου, καθώς και δύο καθηγητές, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προ−
σωπικού, που ορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., πλην εκείνων που συμμετείχαν στο αρχικό όργανο. Χρέη προέδρου της επιτροπής ασκεί ο
αρχαιότερος αξιωματικός.»

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που οι "πατριωτικοί θύλακες" της κυβέρνησης, "την βγαίνουν" στον Ε.Βενιζέλο και ακυρώνουν πράξεις του της εποχής που ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας...

Με την ίδια τροπολογία (που ενσωματώθηκε ως άρθρο 124), γίνονται δεκτοί περί του 50 Οπλίτες Βραχείες Ανακατάταξης- ΟΒΑ (κυρίως στις ειδικές δυνάμεις) και καθορίζονται ειδικές αποζημιώσεις στους ναρκαλιευτές που παίζουν κορώνα-γράμματα την ζωή τους.

Επίσης δίδεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα στην Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) για να καταστεί δυνατή η είσπραξη οφειλομένων στην εταιρεία κονυδλίων και η εν συνεχεία πληρωμή του προσωπικού που είναι απλήρωτο επί τόσους μήνες

Ολόκληρο το άρθρο 124 έχει ως εξής:

1. Α. Στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ειδικότητας ναρκαλιευτή, για κάθε ημέρα εργασίας σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο, χορηγείται ειδική αποζημίωση ύψους 90,00 ευρώ. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω αποζημίωσης, καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων αυτής, καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

Β. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσης, για μεν το στρατιωτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας ναρκαλιευτή, καταργούνται το εδάφιο V, της παρ. 6 του
άρθρου 3 του π.δ. 904/1978 (Α΄ 217), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 5 του ν.δ. 1033/1971 (Α΄ 232), για δε το πολιτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας
ναρκαλιευτή, απαλείφεται η ειδικότητα «ναρκαλιευτές» από την παρ. στ΄ της υ.α. 2/31081/0022/30.4.2012 (Β΄ 1399), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.δ. 1033/1971 (Α΄ 232).

Γ. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από 1.1.2013. Δ. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3413/2005 (Α΄ 278), την παρ. 23 του άρθρου 88 του ν. 3883/2010 (Α΄167) και την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που ο διοικητής δεν προσεπικυρώσει την απόφαση του ως άνω αρμόδιου οργάνου ή σε περίπτωση που υποβληθεί από υποψήφιο ένσταση κατά της ως άνω απόφασης, αποφασίζει τελεσίδικα επί της υπόθεσης πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Α΄ Υπαρχηγό του ΓΕΣ, προκειμένου για τη Σ.Σ.Ε. ή
τον Υπαρχηγό του ΓΕΝ ή του ΓΕΑ, προκειμένου για τη Σ.Ν.Δ. και τη Σ.Ι., αντίστοιχα, δύο αξιωματικούς βαθμού Υποστράτηγου ή αντιστοίχων του Κλάδου Ενόπλων Δυ−
νάμεων, στον οποίο υπάγεται το Α.Σ.Ε.Ι., που ορίζονται από τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου, καθώς και δύο καθηγητές, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προ−
σωπικού, που ορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., πλην εκείνων που συμμετείχαν στο αρχικό όργανο. Χρέη προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος αξιωματικός.»

2. Χορηγείται στην «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ», ΕΛΒΟ, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα μέχρι 31.10.2013 χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση
των ισχυουσών διατάξεων, με αποκλειστικό σκοπό την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην ΕΛΒΟ.

3. Α. Στο άρθρο 13 το ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 17 του ν.3648/2008 (Α΄ 38), προστίθενται παράγραφοι 9, 10, 11,
12 και 13 ως εξής: «9. Ειδικά όσοι από τους οπλίτες ή έφεδρους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, από το Σχολείο Προκεχωρημένης Αλεξιπτωτιστών, σωρρευτικά, ή τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας
στο Στρατό Ξηράς ή το Πολεμικό Ναυτικό, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν,
εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης
και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, κατά την ημε−
ρομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε.
10.

Οι αναγραφόμενοι στην παραπάνω παράγραφο 9 μπορούν να ζητήσουν παράταση της ανακατάταξης ή της επανακατάταξής τους μέχρι δύο (2) ακόμη φορές,
διάρκειας πέντε (5) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας η καθεμία. Η ανακατάταξη και η επανακατάταξη των ως άνω οπλιτών και εφέδρων, αντίστοιχα,
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου Γενικού Επιτελείου και πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνι−
κής Άμυνας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατά τον ίδιο τρόπο, ορίζεται ο αριθμός των ανακατατασσόμενων
οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην
ικανοποίηση των αναγκών των μονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

11. Αναλόγως του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται, υπηρετούν σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού
Ξηράς ή σε μονάδες της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ο συνολικός δε αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους πενήντα (50) για
όλους τους Κλάδους, κατανεμόμενους σε είκοσι πέντε (25) για το Στρατό Ξηράς και είκοσι πέντε (25) για το Πολεμικό Ναυτικό.

12. Οι παραπάνω, πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, απολύονται και εφόσον κριθούν από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί
κατηγορίας δευτέρας Ι2. Απολυόμενοι μεταφέρονται στην εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως οπλίτες βραχείας περιόδου,
εφόσον η υπηρεσία τους αυτή διήρκησε τουλάχιστον ένα (1) έτος.

13. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γι’ αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους για βραχεία περί−
οδο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

Β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".
Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου