Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

0 Διεθνῆ ἐντάλματα συλλήψεως ἀνθελλήνων.

Ό Βλαδίμηρος Πούτιν, Πρόεδρος τής Ρωσσικής Όμοσπονδίας, έξέδωσεν διεθνές ένταλμα συλλήψεως τού διαβοήτου «κυβερνήτου» τής Βαρδαρίας (Σκόπια) καί ύτπερπαντοπώλου ούγγροεβραίου Γεωργίου Σόρος, διά ένεργείας είς βάρος τού ρωσσικού κράτους!…

Κάποτε καί ό Έλλην Πρόεδρος πρέπει νά πράξη άναλόγως: νά προβή είς τήν αύτήν ένέργειαν, ώς Παραστάτης τής Χώρας μας,έναντίον τού δοσιλόγου Άβραάμ Μπέν Έλεάζαρ ή Χένρυ Κίσσιγκερ…

Ό όποίος έσχεδίασεν καί έξετέλεσεν, μέ τά έν Άθήναις μίσθαρνα όργανά του, τό Πραξικόπημα είς Έλλάδα καί Κύπρον τόν Ίούλιον τού 1974!

Ή όποία Κύπρος ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1967, μετά τήν αίσχράν ένέργειαν τής χουντοσυμμορίας,- άρχηγούντος τών Ένόπλων Δυνάμεων τού έσχάτου Γκλύξμπουργκ-, τής άποσύρσεως, νύκτωρ, νύκτα, τῆς έκεί άπό τού 1964 σταθμευούσης Έλλαδικής Μεραρχίας καί μεταποβιβάσεώς αύτής, πάλιν νύκτωρ, είς…Βόλον (!!!) άπεστερήθη βασικού βραχίονος άμύνης κατά τών έκ βορρά κατ΄ αύτής άπειλών έπιδρομής τών «τούρκων»!

Καί προεκάλεσεν τόν Ίούλιον τού 1974 τήν έπέλασιν είς τήν άφρούρητον, Νήσον τής Παφίας τών στιφών τουρκομογγόλων συμμοριών!

Ή όποία έφερεν καί τόν μέχρι τούδε ὑφιστάμενον διαχωρισμόν τής κυπριακής έπικρατείας, καταληφθέντος τού βορείου τμήματος αύτής άπό τήν «τουρκιάν»!

Ένώ έπανέφερεν έν Έλλάδι τόν κύριον ύπεύθυνον τής Κυπριακής καταστροφής Κ. Καραμανλέα, τόν είπόντα είς…Τήνον τόν μήνα Αύγουστον 1974 πώς ή Κύπρος «…δέν δύναται νά βοηθηθή έξ Έλλάδος, διότι είναι…μακράν…»!!!

Μάκράν βεβαίως, ήτο τό Πατριωτικόν φιλότιμον αύτού, όπερ…άπέπτη έκ τής καρδίας του λόγω τής μαλθακότητος καί τρυφηλότητος τού βίου του είς…Παρισίους!!!

Ό όποίος άπό τού 1956 είχεν έγκαταλείψει τόν Άγώνα τού Έθνους ύπέρ τής Αυτοδιαθέσεως τής Κύπρου! 
Ένώ άπεδέχθη άσμένως καί προσυπέγραψεν τάς έπαισχύντους «συνθήκας» Ζυρίχης-Λονδίνου τού 1960!

Αί όποίαις ύποθήκευσαν είς άγγλους, άμερικανούς, τούρκους καί έβραίους τό μέλλον τής Νήσου τής Θεάς τής Ούρανίας Πνευματικότητος Άφροδίτης καί τού Εύαγόρου Παλληκαρίδου!!!

Βασίλειος Γούσιος Πελασγός

Πηγή: ΦΙΛΟΝΟΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου